سالروز شهادت ششمین نور از انوار الهی، حضرت امام جعفر صادق(ع)

بنال اى دل

 

بـنال اى دل که در ناى زمان فریـــاد را کــــشتند               بـــهین آمــــوزگار مــــکتب ارشــــاد را کــــشتند

اســــاتید جــهان بــاید به ســـوگ عــلم بـــــنشینند               کــه در دانشگه هستى، بــزرگ استاد را کــــشتند

بــه جرم پـــاسدارى از حـــریم عـــترت و قــرآن               رئـــیس مــذهب و الگوی عـدل و داد را کــــشتند

به جاى اشک و خون دل، ببار اى آسمان زین غم              کـــه نور دیــــــدگان ســـــــید امـــجاد را کــــشتند

دریـــــغ و درد کــــز بــــیداد مـــنصور ســــتمگر              بــــه جـــرم یاری دین مـظهر امـــدادا را کــــشتند

 

/ 0 نظر / 11 بازدید